Online pellets kopen? Het kan in onze webshop!

Bestel onlineZoek je een tankstation? Deze kan je hier vinden.

Tankstations

Contractvoorwaarden & privacyverklaring

Art. 1 – Algemene gegevens over de onderneming en definities
1.1 De onderneming:
Benaming: BV VERMEIRE-DEFRUYT, handel drijvend onder de benamingen
V-D Energie en V-D Kachels. | Rechtsvorm: Besloten vennootschap |
Ondernemingsnummer: 0475.421.645 | Tel.: +32 (0)9/335.27.10 | Emailadres:
david@vd-energie.be | Maatschappelijke zetel: Groendreef 7,
9880 Aalter | De onderneming is niet onderworpen aan enige
vergunningstelsel en toezichthoudende autoriteit. De onderneming oefent
geen gereglementeerd beroep uit. De onderneming is niet onderworpen
aan een bijzondere gedragscode. De onderneming is niet onderworpen aan
enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
De onderneming maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of
multidisciplinaire partnerschappen.
1.2 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee de
onderneming een overeenkomst sluit.
1.3 Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden
die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
1.4 Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002)
Art. 2 – Toepasselijke voorwaarden
2.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de
wederzijdse rechten en plichten van partijen uitsluitend geregeld door deze
algemene voorwaarden.
2.2 De onderneming verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden
voorkomend op geschriften van de klant.
Art. 3 – Offertes
3.1 Een offerte van de onderneming is geheel vrijblijvend en slechts te
beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de
klant.
3.2 De prijs, de beschrijving van de te leveren diensten en/of goederen en de
hoeveelheden vermeld in de offerte zijn louter indicatief.
3.4 Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat
uitsluitend de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte
informatie.
3.5 De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld.
3.6 Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt
deze 30 dagen.
Art. 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon of offerte zowel
door de klant als door een persoon bevoegd om de onderneming te
verbinden is ondertekend.
4.2 De overeenkomst komt tevens tot stand door een begin van uitvoering
van de overeenkomst door de onderneming.
4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten met meerdere klanten, is elke
klant hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van de
overeenkomst.
Art. 5 – Verplichtingen van de klant
5.1 De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke
informatie te verstrekken aan de onderneming opdat de uitvoering van de
diensten en/of de levering van de goederen mogelijk zou zijn.
5.2 De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien
de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd of de goederen niet
tijdig kunnen worden geleverd omdat de klant niet alle nodige informatie ter
beschikking stelt.
5.3 De klant dient eveneens de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te
maken en daartoe alle nodige maatregelen te nemen.
5.4 De verplichtingen van de onderneming zijn geschorst zolang de klant niet
voldoet aan de verplichting om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk
te maken.
5.5 De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de
nodige vergunningen, toestemmingen en rechten welke noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de overeenkomst. Het niet of niet tijdig verkrijgen
van de nodige vergunningen, toestemmingen en/of rechten, kan aan de
onderneming niet worden tegengeworpen.
Art. 6 – De prijs
6.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden
zoals vermeld op de offerte of bestelbon.
6.2 Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de bestelde hoeveelheid, zal
de aangerekende prijs evenredig worden aangepast.
6.3 De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
6.4 Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de
onderneming valt steeds ten laste van de klant.
6.5 De transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
6.6 De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen,
indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren (met
inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en
loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden. De prijs zal recht-evenredig met de
verhoging van de betreffende kostprijsfactor(en) worden verhoogd.
Art. 7 – Levering
7.1 De door de onderneming opgegeven uitvoerings- en/of
leveringstermijnen zijn louter indicatief.
7.2 De klant is verplicht de levering mogelijk te maken.
7.3 De kosten van levering vallen steeds ten laste van de klant, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.4 De onderneming heeft steeds het recht om voorafgaandelijke betaling te
vragen, alvorens tot levering wordt overgegaan.
7.5 Vertragingen in de uitvoering van de diensten en/of levering van de
goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van
de klant.
Art. 8 – Herroepingsrecht voor verkopen op afstand door een consument
8.1 Indien de klant een consument is en de goederen op afstand heeft
besteld, heeft de consument-klant in principe recht om de overeenkomst op
afstand zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van 14
dagen.
8.2 De herroepingstermijn vangt aan op de dag waarop de goederen aan de
consument-klant werden geleverd.
8.3 Indien de consument-klant van het herroepingsrecht gebruik wenst te
maken, kan hij/zij hiervoor gebruik maken van het modelformulier welke
beschikbaar wordt gesteld op de website van de onderneming via
http://www.vd-energie.be/retour; dan wel middels een andere
ondubbelzinnige verklaring waarin de consument-klant verklaart de
overeenkomst te herroepen.
8.4 De onderneming vergoedt alle van de consument-klant ontvangen
betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten. Worden evenwel
niet terugbetaald: de bijkomende kosten als de consument-klant
uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de
onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
8.5 De consument-klant draagt steeds zelf de directe kosten van het
terugzenden van de goederen.
8.6 De goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt door de consumentklant
te worden teruggezonden, zo niet verliest de klant het recht op
herroeping.
8.7 De consument-klant beschikt niet over een herroepingsrecht, indien de
bestelde goederen:
8.7.1 volgens de specificaties van de consument-klant werden vervaardigd;
8.7.2 duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.7.3 snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8.7.4 verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden terug-gezonden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling
na de levering is verbroken;
8.7.5 bulkgoederen betreffen zoals brandstoffen of pellets, dewelke na
levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
8.7.6 een prijs hebben welke gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
Art. 9 – Klachten
9.1 Klachten met betrekking tot de door de onderneming geleverde diensten
en/of goederen moeten door de klant steeds gemeld worden middels ter
post aangetekende brief binnen de 8 dagen na de uitvoering van de diensten
en/of levering van de goederen, zo niet worden de geleverde diensten en/of
goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.
9.2 Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn
betalingsverplichting op te schorten.
Art. 10 – Betalingsvoorwaarden
10.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle
facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de
factuur.
10.2 Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar
binnen de 15 dagen na de factuurdatum.
10.3 Van de betalingstermijn kan in de volgende gevallen worden
afgeweken:
10.3.1 Verkopen op afstand dienen steeds onmiddellijk op het moment van
de bestelling te worden betaald.
10.3.2 De onderneming behoudt zich verder het recht voor om bij eender
welke bestelling een voorschot te vragen van 25% op het ogenblik van de
bestelling.
10.3.3 Indien de bestelde goederen ketels of kachels betreffen, heeft de
onderneming bijkomend het recht om een eerste voorschot te vragen van
30% bij de bestelling, een tweede voorschot van 55% 7 kalenderdagen voor
de plaatsing en betaling van het saldo op het ogenblik van plaatsing.
10.3.4 De leveringsplicht van de onderneming is geschorst in afwachting van
betaling van de gevraagde voorschotten door de klant.
10.4 De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling.
10.5 De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan
schriftelijk protest middels ter post aangetekende brief binnen de 8 dagen
na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn.
10.6 Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting
de factuur te betalen op zijn vervaldag.
10.7 Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het
factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn.
Ongeacht of de klant een consument, dan wel een onderneming is, is de
toepasselijke intrestvoet 12 % op jaarbasis, zonder dat deze evenwel lager
kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
10.8 Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de
vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo
tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande bedrag, met een
minimum van 50,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-,
invorderings- en/of gerechtskosten. De onderneming behoudt zich tevens
het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
10.9 Ingeval de klant een consument is, heeft deze recht op eenzelfde
vergoeding zoals bepaald in art. 10.7 en 10.8 ten aanzien van de
onderneming ingeval de onderneming enige betalingsverplichting aan de
consument niet tijdig nakomt.
10.10 Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend
op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.
Elke gedeeltelijke betaling wordt verder steeds toegerekend op de oudste
schuld.
10.11 De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het
saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag,
zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.
10.12 Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder
ingebrekestelling de onderneming het recht om de verschuldigde
betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die de onderneming
zou hebben ten aanzien van de klant.
10.13 Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de onderneming zich
het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende
overeenkomsten te schorsen en iedere bestelling zonder rechterlijke
machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en
zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant.
10.14 Indien er bij de onderneming op enig moment twijfels rijzen omtrent
de kredietwaardigheid van de klant door onder meer daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van
één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis,
behoudt de onderneming zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit
te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere)
zekerheden te vragen, zelfs indien de diensten en/of goederen reeds geheel
of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de klant weigert om op dit verzoek
in te gaan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de
overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en
zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden. In
voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
van 20 % berekend op de totale prijs van de bestelde diensten en/of
goederen, onverminderd het recht van de onderneming om een hogere
schade te bewijzen.
Art. 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde
goederen, behoudt de onderneming zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht
op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de
hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen.
11.2 Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het
verlies of de vernietiging van de geleverde goederen integraal worden
gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen aan de klant
werden geleverd.
11.3 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de
klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde
goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met
enig ander zekerheidsrecht.
11.4 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de
klant is overgedragen zal de klant op de geleverde goederen een teken
aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen
eigendom blijven van de onderneming.
11.5 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de
klant is overgedragen, verbindt de klant zich ertoe om de onderneming
onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door
een derde op de goederen zou zijn gelegd.
11.6 De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op
een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren
overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die
gangbaar zijn in de sector.
11.7 Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de
onderneming zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de
klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de geleverde goederen weg te
halen bij de klant op kosten van de klant.
Art. 12 – Forfaitaire schadevergoeding in geval van ontbinding
12.1 Ingeval van wanprestatie in hoofde van de klant naar aanleiding
waarvan de overeenkomst wordt ontbonden, is de klant een vergoeding
verschuldigd aan de onderneming dewelke op forfaitaire wijze wordt
begroot op 20 % van de totale prijs van de bestelde diensten en/of goederen.
12.2 Zulks onverminderd het recht van de onderneming om een hogere
schade te bewijzen.
12.3 Ingeval de klant een consument is, heeft deze recht op eenzelfde
vergoeding zoals bepaald in art. 12.1 ten aanzien van de onderneming
ingeval de overeenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie van de
onderneming.
Art. 13 – Overmacht
13.1 Indien de onderneming wegens overmacht in de onmogelijkheid
verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan
onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of
gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief,
op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
13.2 Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht
beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname,
het niet of niet behoorlijk functioneren van installaties benodigd voor de
uitvoering van de overeenkomst, brand, maatregelen van de overheid,
natuurrampen, vandalisme, tekort aan transportmiddelen, algemene
schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het
energieverbruik en dit hetzij bij de onderneming, hetzij bij een van haar
leveranciers.
Art. 14 – Persoonsgegevens
14.1 De klant geeft de toelating aan de onderneming om de door de klant
verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en deze te verwerken met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst. Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam,
geslacht, e-mail, mobiele en/of vaste telefoonnummer, faxnummer, adres,
geboortedatum, beroep, rijksregisternummer, bedrijfsnaam, BTW- en
ondernemingsnummer en bankrekeningnummer.
14.2 Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het uitvoeren
van de tussen partijen gesloten overeenkomst en voor het voeren van
informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de onderneming
aangeboden goederen en/of diensten.
14.3 De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens
vragen.
14.4 Indien de klant geen commerciële informatie van de onderneming meer
wenst te ontvangen, dient de klant de onderneming daarvan schriftelijk op
de hoogte brengen.
14.5 Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens van de klant,
op zijn verzoek ontstaan, kunnen worden aangerekend aan de klant.
14.6 De klant geeft aan de onderneming de toelating om beeld-materiaal van
de aan de klant geleverde diensten en/of goederen te gebruiken voor onder
meer algemene informatie, publicatie op de website van de onderneming,
publicatie in folders, etc.
14.7 De onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens en de gegevensbescherming. De onderneming kan u
bereiken via de contactgegevens vermeld onder art. 1.1.
14.8 Een uitgebreide versie van de privacy policy kan de klant vinden op de
website van de onderneming via volgende koppeling: www.vdenergie.
be/privacy.
Art. 15 – Aansprakelijkheid en verzekering
15.1 De onderneming is voor haar aansprakelijkheid verzekerd. Meer
informatie over de verzekeraar en de dekking kan de klant vinden op de
website van de onderneming via volgende koppeling: www.vdenergie.
be/verzekering.
15.2 In het geval van aansprakelijkheid van de onderneming is elke
aansprakelijkheid van de onderneming per schadegeval beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Art. 16 – Nietigheden
16.1 De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene
voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft
geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot
gevolg.
16.2 Ingeval van ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze
algemene voorwaarden, zijn partijen niettemin gehouden tot een
verplichting met hetzelfde doeleinde, doch binnen de perken waarin deze
verplichting niet ongeldig of nietig is.
Art. 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
18.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
18.2 Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen
voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp.
materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de zetel van de
onderneming is gelegen.
18.3 De onderneming heeft evenwel het recht om het geschil aanhangig te
maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd - Versie 07/2021